Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovávaní osobných údajov

Uvedomujeme si význam a citlivosť Vašich osobných údajov a vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete ochotou využívať prostriedky elektronickej komunikácie.

Nižšie uvedené informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov objasňujú, ako sú spracovávané Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracovávaním.

Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi: § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto súhlase za účelom rozhodnutia o schválení, resp. neschválení hotovostnej pôžičky s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

Súhlasím s poskytnutím informácií o predbežnom schválení, ktoré môžu obsahovať údaje tvoriace predmet bankového tajomstva, osobám uvedeným v tomto súhlase. Na schválenie poskytnutia hotovostnej pôžičky nemám právny nárok a výsledok schválenia nie je pre poskytovateľa hotovostnej pôžičky právne záväzný.

„Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním online formulára poskytujete našej spoločnosti – HELIMER s.r.o. IČO: 46845828, DIČ: 2023607795, IČ DPH: SK2023607795, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, reg. číslo NBS: 243631 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 04. 03. 2019 (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“), a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov (t. j. spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR).

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej povinností a výkon práv finančného agenta v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z.

Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru.

Ochrana osobných údajov